Att mäta stenar

Om du tycker att en sten avviker i leverans kan man vilja kontrollera storleken på den. Detta behöver man inte göra varje gång, men om man tycker att den avviker av någon anledning är det viktigt att mäta den på korrekt sätt.

Observera att stenarna inte bör mätas sten för sten, utan man lägger på dem på en rad om 10 stenar.

Här kommer instruktioner på hur man mäter storleken på rätt sätt.

Tegelstenar mäts enligt EN771-1 i toleransklasserna T1 och T2

Tegelstenar kan mätas med tre till fyra stickprov per leverans och enligt 10-stenar-metoden som innebär att man lägger tio stenar tätt/dikt intill varandra enligt följande modell. Metoden är endast en vägledning och ska inte användas till att avgöra om produkten följer toleranser enligt EN 771-1, men ger en fingervisning om ytterligare kontrollmätning är nödvändig.

I EN 771-1 anges toleranser som T2, T1 eller Tm, för danskt format gäller följande;

T2 = ± 4 mm på längden, ± 3 mm på bredden & ± 2 mm på höjden.

T1 = ± 6 mm på längden, ± 4 mm på bredden & ± 3 mm på höjden.

Är toleransen angivet som Tm, visas den normalt som Tm (x,y,z) där variablerna X,Y, och Z kan variera.

Tm (x, y, z) = ± x mm på längden, ± y mm på bredden & ± z mm på höjden.

För danskt format 228x108x54

De 10 stenen läggs i rad med respektive längden, bredden och höjden mot varandra.

Hela sträckan mäts och resultatet divideras med 10, härvid får man den genomsnittliga storleken på stenen.

  • Är toleransen T2, ska längden, för danskt format, ligga innanför 224-232 mm, bredden 105-111 mm och höjden 52-56 mm.
  • Är toleransen T1, ska längden, för danskt format, ligga innanför 222-234 mm, bredden 104-112 mm och höjden 51-57 mm.
  • Är toleransen Tm, läggs värden in i likhet med metoden för T1 eller T2.

Om ett av stickproven inte ligger inom kvoten för en klass, ska kontrollmätning enligt standarden för respektive toleransklass genomföras med 10 slumpmässigt valda stenar från 6 pallar och var sten ska måttas med skjutmått enligt anvisningar i detta dokument.

Mätning skall alltid utföras på mitten av stenen som visas nedan.

Varje mått avrundas upp eller ner till 0,5 mm, dessa mått läggs samman och divideras med 10, resultatet avrundas upp eller ner till hela 1 mm och resultatet kontrolleras mot toleransen (T1 eller T2)

Avvikelser inom varje set på 10 sten (största och minsta mått) får maximalt vara 9 mm för längden, 6 mm för bredden och 4 mm på höjden.

Använd bifogad tabell för hur mätningarna ska utföras.

*Tolerans = hur mycket en sten får avvika från normalformatet