Laster

Principen för murverk är att man vill få ner alla laster till sockeln till skillnad från många andra fasadmaterial som fästs direkt i stommen. Detta ställer lite högre krav på öppningsplacering, men även krav på spännvidden på öppningarna.

Nuförtiden används i princip alltid prefabricerade murstenskift, eller så kallade balkar, över öppningar för att föra ner lasterna på sidorna om öppningarna. Dessa ”balkar” (Läs mer om balkar i avsnittet ”Prefabricerade murstensskift”) tar ingen last i sig själva utan kräver en viss övermurning. Ju högre övermurning, desto högre laster kan balken föra ner i sidorna om öppningen. Förmågan att föra över lasterna till sidorna om öppningarna minskar också ju längre spännvidden blir.

Med andra ord kan man säga att långa spännvidder med lite övermurning ej är bra, medan korta spännvidder med hög övermurning är bra.

Eftersom man vill ta ner alla laster till mark är det viktigt att det finns ett upplag för teglet vid sockeln. Detta bör med fördel lösas genom betongupplag som en konstruktör har beräknat.

Upplag är dock inte endast viktigt vid sockeln. Alltför ofta finns det tegel som går över tak, men det finns inget upplag för teglet på taket. En lösning här kan vara att mura upp LECA-block från bjälklaget och på så sätt får vi ett upplag för teglet.

När det inte finns möjlighet att skapa upplag för tegel på konventionellt vis kan vi projektera fram konsoler som är till för att föra in lasterna till bjälklagen (Läsa mer om konsoler i avsnittet ”Konsoler). Detta ska dock ses som en sista utväg då det är en väldigt dyr och komplicerad lösning bara för att skapa upplag, speciellt när man har möjlighet att skapa upplag på annat sätt.