Hållbarhet & Miljö

Framtidens bygg- och fastighetsbransch behöver i allt större utsträckning tänka långsiktigt, ansvarsfullt och cirkulärt. Därför arbetar vi på Tegelmäster ständigt med att förbättra oss för att möta framtidens hållbarhetskrav.

Hållbar produktion & tegel för framtiden

Bygger du med tegel bygger du med ett helt naturligt material. En tegelsten består av lera som bränns, ibland lite sand eller andra mineraler. Inget annat.

Tegel är en hållbar lösning på många sätt – när byggnader rivs, kan tegel återvinnas eller återanvändas. 95% av allt tegel återvinns redan, till exempel som vägfyllnad.

Tegelmäster kommer från och med hösten 2020 kunna erbjuda återvunna tegelstenar, tegelstenar av återbrukat avfall samt CO2 neutrala tegelstenar.

Läs mer om tegel som hållbart material här.

Sociala aspekter

Tegelhus är det byggmaterial som kräver minst underhåll. Materialet tål även ett fuktigt klimat och är brandsäkert. Tegel är dessutom det byggmaterial som dämpar buller allra bäst.

Smartare transporter & HVO Biodiesel

Tegelmäster letar ständigt efter nya, smarta transportlösningar. Vi kan idag erbjuda fossilfri lastbilstransport samt transport via tåg.

I vår fossilfria transport använder vi HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) Biodiesel som sparar 90% CO2 under transporttillfället.

Förpackning

Vi använder i dagsläget plastemballage runt våra tegelpallar för att skydda teglet på ett optimalt sätt. Vår ambition är att i framtiden kunna erbjuda återvunnen plast till alla våra pallar. Alla våra pallar går att återanvändas.

Sunda Hus

Samtliga tegelstenar från Tegelmäster är klass A certifierade enligt Sunda Hus bedömningskriterier. Klass A är produkter som bland annat ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan, har en lång teknisk livslängd och har en hög transparens kring innehållet i produkten. Läs mer om klassificeringen från Sunda Hus här.

Globala Målen

Tegelmäster arbetar med följande hållbarhetsfrågor för att verka för en hållbar framtid; hållbara städer och samhällen, hållbar produktion och konsumtion, jämställdhet samt god hälsa och välbefinnande. Målen tar avstamp i de 17 Globala målen som FN satt upp.

Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 i Globala målen är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Tegelmäster ingår i Dansk tegl – Kalk och tegelverksföreningen som representerar branschen och står därför bakom målet att minskning av Co2 utsläppen ska reduceras med ytterligare 70% till 2030.

Vi på Tegelmäster vill verka för att bidra till hållbar konsumtion och produktion. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda Co2 neutrala tegelstenar som bränns med biogas och tegel som kan återvinnas.

Tegelmästers tegelbruk arbetar aktivt med att minska produktionssvinn och vattnet som används vid framställning av tegel renas i våra tegelbruk. Vi kan idag även erbjuda att tegel återvinns. 95 % av allt tegel återanvänds redan, t.ex. som vägfyllnad. Men med ny teknik kan vi erbjuda återvunna, nyproducerade tegelstenar.

Vi på Tegelmäster hjälper kunden att göra ansvarsfulla och hållbara val med hjälp av tydlig information om våra produkter och vårt erbjudande, som t.ex. prestandadeklarationer eller produktdatablad.

Alla Tegelmästers tegelstenar är certifierade med Sunda Hus klass A, vilket bland annat innebär att produkterna ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan, har en lång teknisk livslängd och har en hög transparens kring innehållet i produkten. Läs mer om klassificeringen från Sunda Hus här.

Jämställdhet

Mål 5 i de Globala målen är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. En led i att göra byggbranschen mer jämställd är att arbeta för en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Byggbranschen är dessutom den bransch som har lägst antal kvinnliga chefer.

På Tegelmäster jobbar vi med jämställdhet genom att verka för en jämnare könsfördelning och mångfald inom vår verksamhet.

Tegelmäster arbetar medvetet i rekryteringen av ny personal och strävar efter att hitta kandidater som tillhör det underrepresenterade könet och/eller minoritet av annat slag för att på så vis skapa en större mångfald inom företaget. På Tegelmäster finns det fler än en kvinnlig chef i organisationen.

Löneutvecklingen på Tegelmäster ska inte påverkas av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller funktionshinder. Därför jobbar Tegelmäster på ett medvetet sätt vid lönesättning.

Hållbara städer och samhällen

Mål 11 i de Globala Målen är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Tegelmäster bidrar till hållbara städer och samhällen genom att leverera en produkt som är beständig. Med det menar vi att tegel är ett material som står år efter år. Livslängden på en tegelfasad är över 100 år vilket gör det till ett långsiktigt hållbart material. Dessutom är tegel både ljud- och bullerdämpande, motståndskraftigt samt ett brandsäkert byggmaterial.

Vi verka för vackra och hållbara byggnader genom vår produkt och vår kunskap. Att genom utbildning förse våra kunder och övriga intressenter med kunskap för att kunna bygga hållbart kan vi bidra till bättre och hållbara städer och samhällen på sikt.

Genom att ha konstruktörer på plats på våra kontor kan vi erbjuda både säker och hållbar konsultation för våra kunder, vilket ökar chanserna för ett lyckat, säkert och hållbart byggprojekt.

God Hälsa och välbefinnande

Mål 3 i Globala målen är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Tegelmäster arbetar för att säkerställa god hälsa och välbefinnande för sin personal genom att skapa en arbetsmiljö där alla ska kunna trivas i. Tegelmäster utbildar kontinuerligt sin personal för att bidra till personalens utveckling.

Genom att leverera tegel bidrar Tegelmäster till att fler människor har möjlighet att bo i hälsosamma och friska hus, som inte möglar, fuktskadas eller bidrar till dåligt inomhusklimat. Tegel bidrar helt enkelt till en trivsam miljö för de som bor, eller lever runtomkring det.